Dohoda o provedení práce

 

          Dohoda o provedení práce
 
                   uzavřená dle ustanovení § 75 zákoníku práce
 
                                                           mezi
 
1.  společností            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     zapsanou  v obchodním rejstříku vedeném
     Krajským soudem v . . . . . . . . . . . . . . . , oddíl . . . . . , vložka . . . . . . .
     sídlem                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     IČ                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     jednající                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     (dále také jen „zaměstnavatel“)
 
                                                               a
 
2.  panem/paní            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     rodné číslo              . . . . . . . . . . / . . . . . .
     bydliště                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     (dále také jen „zaměstnanec“)
 
     (společně také jen „účastníci“)

 
                                                                I.

                   
Pracovní úkol, doba provedení práce a její rozsah,
                                                     převzetí práce

 

1.  Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody vykoná pro zaměstnavatele dále uvedenou   práci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dále jen „pracovní úkol“ nebo „práce“).
 

2.  Zaměstnanec pracovní úkol vykoná osobně.
 

3.  Pracovní úkol je zaměstnanec povinen provést do . . . . . . . . , přičemž předpokládaný rozsah  práce činí . . . . . . hodin.
 

4.  Řádně a včas provedený pracovní úkol je zaměstnavatel povinen převzít bez zbytečného odkladu poté, co mu zaměstnanec provedení tohoto úkolu oznámí.

 
                                                                      II.

                                 Odměna za provedení pracovního úkolu

 

1.  Zaměstnanci za řádně vykonaný pracovní úkol náleží odměna ve
výši . . . . . . . . . . . . . ,- Kč.

2.  Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná do 15 dnů po dokončení a odevzdání práce.

3.  Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám.


 
                                                                III.

                                    
Práva a povinnosti účastníků
 
1.  Zaměstnanec je zejména povinen:

a)  konat práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky    sjednané v této dohodě;

b)  dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, a to zejména právní předpisy  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

c)  dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, a to zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen.
 

2.   Zaměstnavatel je zejména povinen:

a)  vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon
práce;

b)  seznámit zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k práci zaměstnancem vykonávané;
 
c)  přiměřeně kontrolovat řádný výkon práce;
     
d)  poskytnout zaměstnanci za vykonanou práci sjednanou odměnu.

 
                                                                     IV.

                                                 Odpovědnost za škodu

 

1.  Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu sjednané práce nebo v přímé souvislosti s ním stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru.

2.  Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou tento utrpěl při výkonu sjednané práce nebo v přímé souvislosti s ním, stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

 
                                                                      V.

                                                   Odstoupení od dohody

1.  Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která tím zaměstnanci vznikla.

2.  Zaměstnavatel je oprávněn od dohody odstoupit, není-li pracovní úkol proveden ve sjednané době.

 
                                                                 VI.

                                             Závěrečná ustanovení

 

1.  Ostatní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z této dohody se řídí zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy.

2.  Změny a doplňky této dohody je možné činit pouze po dohodě účastníků formou písemných dodatků.

3.  Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

 
 
 
     V . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . .                             V . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . .
 
 
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                 zaměstnavatel                                                           zaměstnanec

 

 


Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na pracovní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz