Pracovní smlouva

                                             Pracovní smlouva


1.    společností    .............................
zapsanou    v obchodním rejstříku vedeném ...............
sídlem ...............................................
jednající    .........................................
(dále také jen „zaměstnavatel“)

a

2.    panem .....................................
rodné číslo ....................................
bydliště ..........................................
(dále také jen „zaměstnanec“)uzavírají na základě předchozího jednání pracovní smlouvu v níž sjednali následující podmínky:


                                                             I.
                                        Základní podmínky


1.    Druh práce, na který je zaměstnanec přijímán: analytik                       


2.    Místo výkonu práce: jsou všechna pracoviště zaměstnavatele v obci jeho sídla – v Praze, na kterých provozuje svou činnost. Pravidelným pracovištěm se pro účely cestovních náhrad určuje sídlo zaměstnavatele.

3.    Den nástupu do práce: 2. leden 2009

4.    Pracovní poměr se uzavírá na dobu: neurčitou

5.    Zkušební lhůta se nesjednává.
    

                                                       II.
                                        Mzdové podmínky


1.    Základní mzda byla sjednána ve výši: 16.000,- Kč měsíčně.

2.    Další složky mzdy, na které není právní nárok: prémie.

3.    Nárok na prémii vzniká zaměstnanci rozhodnutím zaměstnavatele o jejich přiznání a o jejich výši.

4.    Prémie se poskytuje za výsledky práce,  které zaměstnanec významně ovlivnil a za které odpovídá, a to podle pracovních výkonů a pracovních výsledků dosažených zaměstnancem v požadovaném rozsahu a kvalitě. Přitom se přihlíží k míře, jakou se zaměstnanec ve sledovaném období podílel na plnění dalších pracovních úkolů, ke složitosti sledovaných pracovních úkolů, k jejich řádnému a včasnému splnění, k iniciativě zaměstnance, dodržování pracovní kázně a využívání pracovní doby a k době v níž zaměstnanec nekonal práci.

5.    Mzda bude zaměstnanci proplácena bezhotovostně převodem na jeho účet, vedený u Komerční banky č. 0000000000000

6.    Údaje o mzdových podmínkách:

a)    Způsob odměňování: vícesložková mzda s měsíční  základní mzdou.
b)    Splatnost mzdy: mzda je splatná po vykonání práce v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku.
c)    Termín výplaty mzdy: pravidelným termínem výplaty mzdy je 20. den v kalendářním měsíci splatnosti mzdy. Připadne-li výplatní den na den pracovního klidu, vyplácí se mzda v nejbližším následujícím pracovním dnu.
    
7.    Ujednání o sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas:
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši …… Kč (minimálně ve výši 25% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas.


 

                                                         III.
Údaje o nároku na délku dovolené na zotavenou, výpovědních dobách
a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby


1.    Údaje o nároku na délku dovolené na zotavenou:
Nárok na délku dovolené na zotavenou je upraven v ustanovení § 211 a násl.  zákoníku práce.

2.    Údaje o výpovědních dobách:
Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl.  zákoníku práce.

3.    Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby:
Délka pracovní doby činí 10 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů v kalendářním týdnu.


                                                       IV.
                              Povinnosti zaměstnavatele


Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou.

                                                          V.
                           Povinnosti zaměstnance


1.    Zaměstnanec je zejména povinen:

a)    pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci;
b)    plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas;
c)    dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele;
d)    řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost;
e)    zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.

2.    Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

                                                           VI.
                            Závěrečná ujednání


1.    Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat.

2.    Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy.

3.    Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.
V Praze dne 22. 12. 2008………………………………………                                   ………………………………………
                     zaměstnanec                                                                        zaměstnavatel

 


Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na pracovní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz